Vizija Solution

  • INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru (Public Internal Financial Control – PIFC) je termin i koncept koji je razvila Evropska komisija sa ciljem da pruži pomoć u razumevanju i primeni dobro razvijenih i efektivnih sistema interne kontrole u procesu pridruživanja EU.

Kontrola obuhvata sve sisteme i procedure interne kontrole u javnim institucijam, i oko njih, i pomaže u pružanju razumne uverenosti da se javna sredstva troše na odgovarajući način, te da se kroz njih ostvaruje vrednost.

Model interne finansijske kontrole u javnom sektoru = finansijsko upravljanje i kontrola + interna revizija + centralna jedinica za harmonizaciju

  • FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA (FINANSIJAL MANAGEMENT AND CONTROL)

Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja celokupni sistem internih kontrola koje uspostavljaju rukovodioci organizacija u javnom sektoru, koji su i odgovorni za taj sistem. Ove kontrole, kroz upravljanje rizicima, u razumnoj meri pružaju uveravanje da se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva izvršavaju na ispravan, etički, ekonomičan, efektivan i efikasan način. Podrazumeva usaglašenost sa zakonima i drugim propisima, čuvanje sredstava od gubitaka, zloupotrebe i štete.

  • Zakonom o budžetskom sistemu, član 81. propisana je obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava, i glasi: 

„Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;

4) zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:

1) kontrolno okruženje;

2) upravljanje rizicima;

3) kontrolne aktivnosti;

4) informisanje i komunikacije;

5) praćenje i procenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji.

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može preneti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti.

Rukovodilac iz stava 4. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Ministar utvrđuje zajedničke kriterijume, metodologiju i standarde za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.”

  • Korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti.

  • Proces uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole započinje imenovanjem Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole, imenovanjem radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu i donošenjem plana implmentacije finansijskog upravljanja i kontrole.

  • Rukovodilac je u obavezi da 31. marta dostavi Centralnoj jedinici za harmonizaciju takozvani Gi Fuk obrazac tj Godišnji izveštaj o sistemuj finansijskog upravljanje i kontrole, kojim se izjašnjava o fazi  implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. 


 
 
 
 

Copyright Vizija Solution